Privatlivspolitik

Vi passer på dine data

Eisensøe ApS er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Eisensøe ApS behandler personoplysninger om dig som kunde.

 

1) DATAANSVARLIG

Eisensøe ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger:

Eisensøe ApS

CVR-nr. 38 73 66 20

Norgesvej 8

4200 Slagelse

www.eisensøe.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger: Christian Eisensøe

Telefon: +45 26 30 29 49

Mail: christian@eisensoee.dk

 

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Kundeoplysninger:

Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson

– Adresse

– E-mail

– Telefonnummer og mobilnummer

– Evt. stilling

– Ordrehistorik

– Faktura- og betalingshistorik

– Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om besøgende på hjemmeside og modtagere af nyhedsbrev:

Hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Mailadresse og samtykke

– IP-adresse

– Accept af cookies

Formålet med vores behandling af oplysningerne er markedsføring samt analyse af besøgende på vores hjemmeside (der henvises til vores cookiepolitik, der kan læses her).

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Samtykke

 

Oplysninger om besøgende på Eisensøe ApS matrikel:

Hvis du besøger vores virksomhed/matrikel, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Videooptagelser i forbindelse med TV-overvågning ved indgangsparti og facade

Formålet med vores behandling af oplysningerne (TV-overvågning) er kontrol med, hvem der besøger Eisensøe ApS’s matrikel. Herudover er formålet præventive foranstaltninger (sikring mod indbrud, tyveri m.v.)

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Eisensøe ApS’s legitime interesse i at undgå indbrud, tyveri m.v.

 

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kundeoplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogførings program og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler

samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

 

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne. Alle kundeoplysninger slettes efter 3 år.

Alt videomateriale fra TV-overvågning slettes efter 30 dage.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

 

5) FORTROLIGHED

Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

 

6) DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Eisensøe ApS pr. mail på christian@eisensoee.dk

Du har følgende rettigheder:

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

– Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

7) KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsy-net.dk.